Algemene Voorwaarden - Missing Link efficiency : Time management en meer

Algemene Voorwaarden Missing Link V.O.F.   

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 75235129.

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Missing Link slechts verbindend indien en voor zover Missing Link zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

 

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk met Missing Link overeengekomen te worden. Indien Missing Link akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht, ook als dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

 

 1. Overeenkomsten komen slechts tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging daarvan door Missing Link.

 

 1. De verplichtingen van Missing Link uit hoofde van (een) overeenkomst(en) zijn inspanningsverplichtingen.

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen Missing Link en de opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

 1. Bij in-company trainingen zal de opdrachtgever ervoor zorgen dat de deelnemers van tevoren worden geïnformeerd over het doel van de training en de opzet van het programma en dat het schema van de bezoeken tijdig aan de deelnemers wordt overhandigd. De opdrachtgever zal er verder voor zorg dragen dat de deelnemers op tijd op de trainingslocatie aanwezig zullen zijn.

 

 1. Missing Link zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien deelnemers niet aanwezig zijn op de training.

 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Missing Link overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correcte uitvoeren van verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Missing Link te beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever Missing Link van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

 

Artikel 3. Tarieven

 

 1. De trainingen van Missing Link zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW).

 

 1. Een in-company groepsprijs is gebaseerd op maximaal 6 deelnemers per training dag per locatie. Indien er meer deelnemers en/of locaties zijn, wordt een meerprijs berekend. Een dagdeeltarief geldt voor een dagdeel bestaande uit 4 uren. Indien minder dan 4 uur wordt begeleid, wordt het volledige dagdeeltarief berekend.

 

 1. Reiskosten bij in-company trainingen worden door Missing Link aan de opdrachtgever gedeclareerd op basis van daadwerkelijk gereden kilometers vanaf het kantoor van Missing Link naar het adres van de opdrachtgever. De vergoeding bedraagt € 0,45 per km. Voor Amsterdam wordt een standaardtarief van € 45,- per bezoek in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Betaling

 

 1. Betaling van in-company opdrachten dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum dan wel – indien de eerste training dag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum plaatsvindt – uiterlijk vóór de eerste training dag.

 

 1. Deelname aan open trainingen wordt bij inschrijving gefactureerd en dient betaald te zijn uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de open training. Deelnemers die niet op tijd hebben betaald, kunnen worden ingedeeld op een andere trainingsdatum.

 

 1. Bij overschrijding van de in 4.1 en 4.2 genoemde termijnen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend. Bovendien is de opdrachtgever in dat geval gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen, waaronder eventueel gemaakte advocaatkosten op basis van door Missing Link over te leggen declaraties, met een minimum van € 500,–. Voorts is de opdrachtgever in dat geval € 41,– verschuldigd ter zake van administratiekosten.

 

 1. De betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting door de opdrachtgever uit welke hoofden dan ook.

 

 1. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van artikel 4 niet en/of niet volledig nakomt, is Missing Link gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten voor de duur dat de opdrachtgever in verzuim is. Indien de opschorting meer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, is Missing Link gerechtigd de overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij zelf tot enige schadevergoeding gehouden is jegens de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 5. Annulering en wijziging door opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever dient alle wijzigingen en/of annuleringen van overeenkomsten schriftelijk aan Missing Link op te geven. Annulering kan telefonisch geschieden doch dient binnen een termijn van een week schriftelijk met verwijzing naar het telefoongesprek te worden bevestigd. Bij gebreke hiervan heeft geen annulering plaatsgevonden. De datum waarop de schriftelijke annulering door Missing Link is ontvangen geldt als datum van annulering.

 

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst voor een in-company training binnen twee maanden voor de aanvang van de eerste training dag wijzigt en/of annuleert, dan is zij aan Missing Link 50% van het factuurbedrag dat op de overeenkomst betrekking heeft, verschuldigd.

 

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst voor een in-company training binnen één maand voor de aanvang van de eerste training dag wijzigt en/of annuleert, dan is zij aan Missing Link 100% van het factuurbedrag dat op de overeenkomst betrekking heeft, verschuldigd.

 

 1. Een inschrijving via missing-link.nl voor een open training dient minimaal 28 kalenderdagen voor de eerste training dag plaats te vinden. Bij inschrijving voor een open training geldt een bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn kan kosteloos worden geannuleerd.

 

 1. Indien opdrachtgever de inschrijving voor een open training annuleert tussen 14 tot 7 kalenderdagen voor de trainingsdatum, dan is zij aan Missing Link 50% van het factuurbedrag dat op de inschrijving betrekking heeft, verschuldigd.

 

 1. Indien opdrachtgever de inschrijving voor een open training annuleert binnen 7 kalenderdagen voor de trainingsdatum, dan is zij aan Missing Link 100% van het factuurbedrag dat op de inschrijving betrekking heeft, verschuldigd.

 

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst voor een in-company training of open training wijzigt en/of annuleert na de eerste training dag, is opdrachtgever aan Missing Link 100% van het dagtarief verschuldigd voor de gewijzigde/geannuleerde training dagen.

 

 1. Indien opdrachtgever een persoonlijke coaching afspraak op de werkplek wijzigt van 30 tot 10 kalenderdagen voor de afspraakdatum, dan is zij aan Missing Link 50% van het factuurbedrag dat op de afspraak betrekking heeft, verschuldigd.

 

 1. Indien opdrachtgever een persoonlijke coaching afspraak op de werkplek wijzigt binnen 10 kalenderdagen voor de afspraakdatum, dan is zij aan Missing Link 100% van het factuurbedrag dat op de afspraak betrekking heeft, verschuldigd.

 

Artikel 6. Annulering en wijziging door Missing Link

 

 1. Indien zich voor een open training te weinig deelnemers hebben aangemeld, informeert Missing Link de opdrachtgever uiterlijk 7 kalenderdagen voor de trainingsdatum over de annulering. Deelnemers krijgen de keuze om op een andere datum de training te volgen.

 

 1. Indien de opdracht door ziekte of overmacht door Missing Link niet op de overeengekomen datum kan worden uitgevoerd, is Missing Link gerechtigd en verplicht om de overeengekomen werkzaamheden op een nader af te spreken tijdstip, doch uiterlijk binnen een jaar alsnog uit te voeren.

 

 1. Missing Link kan een inschrijving voor een open training zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het factuur-bedrag volledig terugbetaald zal worden.

 

 1. De onkosten die beide partijen zijn gemaakt in situaties zoals beschreven in bovengenoemd lid (6.1 en 6.2) kunnen niet op de wederpartij worden verhaald.

 

Artikel 7. Deelname en vervanging

 

 1. De opdrachtgever verzorgt de intake en voorselectie van de deelnemers aan trainingen. Een eenmaal vastgesteld deelnemersbestand voor een training kan zonder overleg niet gewijzigd worden.

 

 1. De opdrachtgever dient de deelnemers in staat te stellen de gehele training bij te wonen en de benodigde tijd te besteden aan huiswerkopdrachten.

 

 1. Vervanging van deelnemer(s) bij in-company trainingen en een open training is toegestaan vóór aanvang van de training mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en de op naam van de aanvankelijke ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s). De vervanging wordt door de opdrachtgever aan Missing Link medegedeeld uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training. Indien een door opdrachtgever aangewezen deelnemer zich voor of tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie.

 

 1. Missing Link is gerechtigd de beoogde trainer te vervangen. Bij in-company trainingen zal Missing Link de opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengen. Missing Link garandeert dat de vervangende trainer van een gelijk/gelijksoortig niveau is.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 

 1. Missing Link verbindt zich tot geheimhouding met betrekking tot alle gegevens waarvan kennis wordt genomen bij werkzaamheden in het kader van een overeenkomst. Missing Link zal noch gedurende, dan wel na beëindiging van een overeenkomst op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze ook, enige mededeling doen met betrekking tot het bedrijf van de opdrachtgever en haar werknemers, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Missing Link wordt aan Missing Link toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Missing Link uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Missing Link zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de Algemene verordening gegevensbescherming voorstaat. Missing Link zal de persoonsgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 

 1. Het door Missing Link verstrekte cursusmateriaal blijft eigendom van Missing Link. De deelnemer heeft uitsluitend het recht om het materiaal voor eigen studiedoeleinden tijdens en na de Missing Link training te gebruiken. Het door Missing Link aan de deelnemer verstrekte cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Missing Link. In geval van overtreding van het in lid 2. van dit artikel bepaalde zijn zowel de deelnemer als de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Missing Link te lijden schade.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

 1. Voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Missing Link niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Missing Link. Voor zover Missing Link verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de overeenkomst betrekking heeft. De  opdrachtgever vrijwaart Missing Link voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Missing Link ter zake van de uitvoering van de overeenkomst(en) uit hoofde van welke oorzaak dan ook.